Elkészült az oldal új külseje. Ha kipróbálná, kattintson ide!
rss_icon

Keresés az oldalon:

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat

 

video.ofi.hu

  

1.   Preambulum

 

A video.ofi.hu honlap célja osztálytermi jó gyakorlatok, workshopok, konferenciák alkalmával keletkező tudáselemek célközönséghez való hatékony eljuttatásának támogatása, és egy szemléletformáló hatás elindítása a magyar közoktatás berkeiben, melynek segítségével nagyobb hangsúlyt és teret kaphatnak az audio-vizualitás, videó írásbeliség eddig ki nem használt lehetőségei a tudástermelés, tudásmenedzsment területén.

Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

 

2.   Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

 

Szolgáltató adatai

Név: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Elektronikus levélcím: video@ofi.hu

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax.: (+36-1) 235-7202


3.   Az adatkezelés meghatározása és jogalapja

 

3.1.     Az adatkezelés, így a honlapon regisztráló felhasználókra vonatkozó azonosító adatok rögzítése, a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.

3.2.     Az adatkezelésre a honlapot igénybe vevő felhasználók önkéntes hozzájárulásával, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) szerint kerül sor. A felhasználók a hozzájárulást a regisztrációval, valamint a tartalmak, adatok feltöltésével adják meg.

 

4.   A kezelt adatok köre 

 

4.1.     Felhasználók esetében a honlap használata során az adatkezelő rögzíti a felhasználó IP címét, a honlap meglátogatásának kezdő és befejező időpontját, a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az egyes tartalmak megtekintésének egyes statisztikai adatait (pl. megtekintés időtartama). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de ? a megtekintés terjedelme kivételével ? nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak az adatkezelő, valamint a használati adatokhoz az érintett közzétételi csoport adminisztrátora fér hozzá. A honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A felhasználók személyes adatainak kezelésére nem kerül sor.

4.2.     Regisztrált felhasználók esetében Szolgáltató a következő személyes adatokat kezeli:

  • felhasználó név és jelszó
  • e-mail cím
  • családi név és utónév

4.3.     A feltöltött tartalmakhoz kapcsolódóan Szolgáltató az ennek kapcsán a felhasználó által megadott adatokat, valamint a használatra vonatkozó adatokat kezeli.

 

5.   Az adatkezelés célja

 

5.1.     A személyes adatok kezelésének célja: 

  • a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása;
  • a Honlapon való közzétételhez kapcsolódó felhasználási és egyéb feltételek rögzítése;
  • a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a Honlap szolgáltatásainak továbbfejlesztése;
  • illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;
  • a törvény által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

 

5.2. Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas. 

5.3. Szolgáltató által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie használatával gyűjtött felhasználói szokásokról szerzett információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.

5.4. Szolgáltató kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat ? a felhasználó írásbeli hozzájárulása hiányában ? közvetlen üzletszerzési célra nem használja fel.

 

6.   Az adatkezelés időtartama


6.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.  

6.2.  A naplózott, személyes adatokat tartalmazó adatokat a rendszer - az utolsó látogatás kivételével, amelyet automatikusan felülír ? a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

6.3. Az adatok törlésére ? a felhasználó kérelmére vagy Szolgáltató által ? a Felhasználási Feltételekben rögzített esetekben és feltételekkel van mód.

 

7.   Adattovábbítás, adatfeldolgozás

 

7.1. A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a szolgáltatás nyújtása körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető) vehet igénybe.

7.3. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe, akik a szerver üzemeltetésének technikai műveleteit végzik.

 

8.    Adatbiztonság

 

8.1. Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során. 

8.2. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, dedikált szerveren tárolja.

 

9.   A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei


9.1. A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá a Felhasználási Feltételekben leírtak szerint módosíthatja vagy kérheti adatai törlését. 

9.2. Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, e-mail útján adja meg a kért tájékoztatást.

9.3. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy a jogszabályban meghatározott kivételekkel azok törlését kérni.

9.4. Az érintett a jogait az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja.

9.5. A felhasználó az adatvédelmi jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján a Szolgáltató fent megadott elérhetőségein gyakorolhatja jogait, valamint jogsértés esetén bírósághoz fordulhat, illetve az adatvédelmi biztoshoz fordulhat (1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40, további információ: http://abiweb.obh.hu/abi/).

 

10.       Elektronikus levélcímek felhasználása

 

10.1. Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszabályszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel tömeges (tájékoztató vagy reklám-) email küldésére. 

10.2. Az email-címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a Szolgáltatás működtetését szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.

10.3. Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások, illetve a Felhasználási Feltételek vagy jelen nyilatkozat változása esetén a változásokra vonatkozó információt Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére.

 

11.       Az Adatvédelmi Nyilatkozat egyoldalú módosítása

 

11.1. Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az felhasználóval szemben.

11.2.  Az Adatvédelmi Nyilatkozat legutóbbi módosításának dátuma: 2011. október 28.